Jesteś tutaj: StartPoradniaWażne informacjeDOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wyszukiwarka

Wspierają

Reklamy

 

 

 

 

 

 

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jest wiele źródeł dotacji dla osob chcących założyć własną działalność gospodarczą. Jeśli jesteś młodą mamą i masz pomysł na biznes lub nie wyobrażasz sobie powrotu na etat, a chcesz spróbować zarabiać na siebie samodzielnie, poczytaj, jakie są możliwości uzyskania dotacji.

 

1. Działanie 6.2 PO Kapitał Ludzki

Możliwość pozyskania 40 000 PLN (do lipca 2010) lub 20 000 PLN (od lipca 2010) na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Instytucją zarządzajacą jest Wojewódzki Urząd Pracy, który w drodze konkursów przyznaje innym instytucjom otoczenia biznesu prawo do rozdysponowywania środków pomiędzy beneficjentów ostatecznych.

O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. Mogą to być zatem zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia, jak i osoby pracujące.

Instytucje udzielające dotacji mają jednak możliwość zawężenia grupy docelowej - kryterium może być miejsce zamieszkania, wiek, płeć oraz status na rynku pracy.

Aby otrzymać dotację należy samodzielnie zgłosić się do instytucji realizującej projekt w ramach Działania 6.2 celem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu.

Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą obejmuje:

 • szkolenie oraz doradztwo;
 • dotacje tj. środki finansowe na uruchomienie firmy (w tym również spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do wysokości 40 000 PLN brutto (lub 20 000 PLN w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).

Dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. Dotacja może być przeznaczona na środki transportu, uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez wnioskującego. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów.

 • wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe (realizowane przez okres do 6 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w uzasadnionych przypadkach przedłużone o kolejne 6 miesięcy) może mieć formę:

 • usług doradczo - szkoleniowych o charakterze specjalistycznym;
 • pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 100 PLN (w przypadku osób, które założyły spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną - 550 PLN) na pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym m.in. danin publicznoprawnych, kosztów opłat telekomunikacyjnych, kosztów czynszu, ubezpieczeń majątkowych, kosztów zlecenia obsługi księgowej.

Uczestnik projektu, który otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przeznaczenia wypłaconych środków.

Pobierz: LISTA INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA DZIAŁANIE 6.2 PO KL.pdf 117.76 kB Typ pliku:

2. Jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – programy Powiatowych Urzędów Pracy

Z PUP otrzymać można jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie kilkunastu tysięcy PLN. Każdy Urząd przygotowuje własne regulacje, dlatego trudno jest podać jednolite zasady takich projektów. Z założenia wsparcie kierowane jest na podstawowe zakupy, niezbędne do uruchomienia firmy, a zatem na zakup mebli, podstawowego sprzętu komputerowego, najbardziej niezbędnych narzędzi itp.

Poniżej przykładowy projekt realizowany przez PUP nr 1 w Łodzi:

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi realizuje Projekt „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem jst aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*.

W ramach projektu proponujemy następujące działania:

 • szkolenia;
 • aktywizacja zawodowa poprzez staże;
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej .

* Chodzi tu o następujące osoby:

1) bezrobotnych do 25 roku życia,
2) bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7) bezrobotnych niepełnosprawnych.

Nabory trwają w cyklu ciągłym i są prowadzone przez PUP-y niezależnie od siebie, zatem należy obserwować na bieżąco ich ofertę.

Poniżej znajduje się link do strony z danymi kontaktowymi Powiatowych Urzędów Pracy w regionie: http://www.wup.lodz.pl/index.php?id=isk_lodzkie.htm

 

3. Program Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Jest to dofinansowanie obejmujące następujące typu projektów:

 • tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich);
 • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.
 • opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Wnioski będą przyjmowane w roku 2010 wyłącznie do 2 czerwca, ale warto pamiętać o tym poddziałaniu w przyszłym roku i śledzić aktualności.

Szczegółowych informacji udziela Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki, ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź, tel.: 042 663 33 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

4. 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Jest to działalnie ogólnopolskie prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczosci. Nabory odbywają się 2-3 razy do roku, najbliższy planowany jest do uruchomienia 30.07.2010.

Maksymalna wartość projektu to 1 mln PLN, a poziom dofinansowania 70%.

Działanie skierowane jest na wsparcie projektów wytwarzających e-usługi. Zgodnie z obowiązującym prawem e-usługa to usługa spełniająca łącznie następujące cztery warunki:

 • jest świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną (IT) i wymaga niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy,
 • polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
 • jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (czyli jest zindywidulizowana),
 • jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie).

Zatem, w procesie świadczenia e-usługi przynajmniej pewien etap (a najlepiej całość) musi się odbywać automatycznie, czyli bez udziału człowieka po drugiej stronie, oraz na odległość (czyli zdalnie), co z zasady odróżnia e-usługę od usługi świadczonej w sposób tradycyjny, manualny, osobisty. Musi także stanowić indywidualną odpowiedź na indywidualnie sformułowane zapytanie – stąd niezależna od woli odbiorcy transmisja programów TV czy radiowych nie stanowi e-usługi, ale już video-on-demand jak najbardziej tak.

Nabory w działaniu 8.1 cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ w PO IG jest to właściwie jedyne działanie, gdzie aplikować  mogą przedsiębiorstwa działające krócej niż 1 rok lub będące w trakcie zakładania.

Wszelkich informacji udziala Regionalny Punkt Kontaktowy przy ŁARR SA, Łódź, ul. Tuwima 22/26, tel. 042 664 30 44.

 

 

Oceń artykuł
(0 głosy)
:

Najczęściej czytane

Społeczność

demo